Pandamonium

Rebekah's Restoration Payne's Wharf, 23 Wharf Street, Deptford, London